Vedtægter

Vedtægter for elevforeningen Lyngs Idræftsefterskole

§1 – NAVN
Foreningens navn er Elevforeningen Lyngs Idrætsefterskole (e-l-i-e) og er hjemmehørende i Lyngs, Struer kommune.

§2 – FORMÅL
Foreningens formål er at vedligeholde kontakten mellem skolen, tidligere elever og ansatte, At give tidligere elever oplevelser i samvær med ”sin” årgang, med andre og tidligere ansatte, i form af arrangementer af forskellige karakter. I øvrigt, hvor det er muligt, at løse opgaver af interesse for Lyngs Idrætsefterskole (l-i-e) såvel indadtil som udadtil.

§3 – ORGANISATIONS MEDLEMSKAB
Elevforeningen er medlem af DGI Vestjylland. Bestyrelsen kan derudover beslutte evt. at søge medlemskab hos andre organisationer, hvis dette syntes nødvendig for elevforeningens virke.

§4 – MEDLEMMER
Som medlemmer i foreningen kan optages alle tidligere elever umiddelbart efter man afslutter sit ophold på l-i-e. Bortviste elever kan dog ikke optages.  Tidligere ansatte kan også optages i foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende årsmøde.
Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside  og i forbindelse med foreningens arrangementer (ved kassereren).
Medlemmer af elevforeningens bestyrelse og udvalg har kontingent frit medlemskab.
Berettiget til deltagelse i foreningens arrangementer er betalende medlemmer samt gæster som inviteres af bestyrelsen. Tidligere elever og ansatte som ønsker kun at betale pr. arrangement kan ligeledes deltage mod fuldt gebyr.

§5 – KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af årsmødet. (er for 2012/2013 fastsat.)
Kontingentet kan betales for 1 år, 3 år eller 5 år. Kontingentet betales forud.
Termin for kontingentbetaling er hvert år til Gamle elevers dag. Det afgående elevhold kan melde sig ind når de afslutter skoleåret på l-i-e.
Kontingentfrie medlemmer har stemmeret som øvrige medlemmer.
Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret på årsmødet.
Tilmelding er bindende og der er ikke mulighed for at træde ud af foreningen halvvejs og få kontingent tilbage som allerede er betalt.

§6 – ÅRSMØDE
Årsmøde er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære årsmøde afholdes hvert år i forbindelse med Gamle elevers dag.
Indkaldelse til årsmøde udsendes sammen med indbydelsen til Gamle elevers dag og annonceres på elevforeningens og skolens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Regnskab, budget, kontingentforslag, og indkommende forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 14 dage før årsmødets afholdelse.
Dagsorden for det ordinære Årsmøde:
• Valg af dirigent
• Valg af 2 stemmetællere
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab, budget, samt fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse i og 1 suppleant i henhold til vedtægterne
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt
Skolens forstander har ordet.

§7 – BESTYRELSEN
Bestyrelsen som er valgt for 2 år består af 7 medlemmer, hvor 1 elev er valgt af det sidste elevhold, 6 elever fra de øvrige årgange. Det tilstræbes ikke flere end 2 fra hver årgang. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren varetager foreningens økonomi sammen med skolens administration.
Suppleanter som er valgt for 2 år må deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Skolen vælger en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen der sidder for 2 år, denne dog uden stemmeret.Bestyrelse kan nedsætte de til enhver tid udvalg og ad-hoc grupper der syntes nødvendige. 1 person fra bestyrelsen er automatisk formand.

§8 – VALG TIL BESTYRELSEN
Valgbare er alle medlemmer af foreningen, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Er man blevet foreslået som er mundtlig, har man ret til på årsmødet inden afstemningen at få ordet for at argumentere for, at man ønsker/ikke ønsker at blive valgt.
Første år er 7 på valg, derefter 2 på valg i ulige år, og 3 i lige år. (I det første år efter vedtagelse af vedtægterne, er det de 3 personer af den valgte bestyrelse med lavest antal stemmer som sidder for 1 år.) 1 elev er valgt af afgangsårgangen.Der vælges en 1. suppleant(som ved første valg sidder for 1 år)og 2. suppleant for 2 år ad gangen, hvor 2. suppleant så vidt mulig er en elev valgt fra afgangsårgangen..

Valgproceduren som er skriftlig er følgende:
Blandt indkomne forslag vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Der kan stemmes på alle opstillede forslag.
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme op til 4 opstillede forslag. Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår højeste stemmetal. Valgt som 1.suppleant er  efterfølgende kandidat.
Medlemmer af foreningen kan vælge at stemme via skriftlig fuldmagt såfremt de ikke har mulighed for at deltage.

§9 – TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formand og kasser. Formand og kasser har adgang til netbank, og har økonomisk råderum under 2000 kr. uden yderlig bestyrelsesgodkendelse.

§10 – REVISION
Årsmødet vælger 1 revisor og 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Årsregnskab skal være revisor i hænde senest 14 dage før indkaldelse til årsmøde.

§11 – FORRETNINGSGANGEN
Bestyrelsen fastlægger selv forretningsgangen for sine møder. Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat over årsmøder og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Elevforeningens regnskabsår går fra 1. Januar til 31. December..
Bestyrelsen udarbejder program for årsmødet, og står for planlægning og afviklingen af det årlige Gamle elevers dag i samarbejde med ledelse og lærer på l-i-e. Derudover skabes et passende aktivitetsniveau af forskellig karakter hen over året.

§12 – EKSTRAORDINÆR ÅRSMØDE
Ekstraordinær årsmøde kan afholdes, når formanden eller minimum fem bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden til bestyrelsen.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde kan ske ved meddelelse på den ordinære årsmøde, eller ved særskilt skriftlig meddelelse via e-mail til alle medlemmer med mindst 8 dages varsel. Den ekstraordinære årsmøde annonceres på skolens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

§13 – § 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 21 dage før årsmødet. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på 2 årsmøder, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§14 – FORSLAG TIL EMNER PÅ ÅRSMØDET
Forslag, der ønskes behandlet på årsmøde, skal være formanden i hænde senest 21 dage før årsmøde. Ved afstemning om eventuelle forslag kræves simpelt flertal.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Hvis 5 medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

§15 – OPLØSNING AF FORENINGEN
A. Foreningens opløsning kan finde sted, når forslag herom er indgivet til formanden senest 21 dage før ordinær eller ekstraordinær årsmøde. Hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for foreningens opløsning, indkaldes til ekstraordinær/ny ekstraordinær årsmøde, der afholdes senest 14 dage senere.
Hvis 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for foreningens opløsning, overdrages det til den siddende bestyrelse at opløse foreningen.
B. Ved foreningens opløsning hensættes foreningens midler for dannelse af en ny elevforening. Hvis en ny forening ikke er dannet inden 2 år efter Elevforeningen Lyngs Idrætsefterskoles opløsning, overgår midlerne til Lyngs Idrætsefterskole.

Således vedtaget på stiftende årsmøde: Lyngs den 24 november 2012.